của WIAA trên vốn cổ phần cạnh tranh đã được lựa chọn để thúc đẩy một công thức thành công dựa trên để giải quyết các vấn đề phải đối mặt với các hiệp hội thien dia 3d   trong tương lai. http://thiendia3d.org/ Đây là một đề nghị rằng sẽ trình bày cho thể thao giám…

Continue Reading