ào?Trương HiếuCơ nói: Điều thứ nhất, chỉ được ở ĩlgoài vườn, cơm sẽ có người đưa, không được ra khỏi.

Một khi đã ra khỏi Hướng Dẫn Trùm bắn cá vườn, không cho phép trở lại nữa” Hướng Dẫn Trùm bắn cá . Quá Thỉên nói: Tiểu nhân làm nhục tổ tông, còn mặt mũi nào nữá mà đi ra ngoài gặp mọi người! ở trong vườn.

Điều này tiểu nhân làm được. Trương Hiếu Cơ thấy trong lời nói cỏ bao hàm nỗì hổ thẹn, rất mừng, bèn nói tiếp: Điều thứ hai là phẳi thức. Quá Thiên nói: Tiểu nhân xin hứa trời chưa sáng đã dậy, làm việc cho đến tận lúc trời tối mới thôi i Nhữngf đêm.

Sao dám lười nhác! Đỉều này tiổu nhân cũng làm được. Hiếu Cơ lại nói : Đêm không cẩn làm. Chi cẩn ban ngày không lười nhác là được. Điểu thứ ba là, nếu có chỗ nào không phải, tôi sẻ luỳ ý trách phạt, khỏng đưực oán hận. Quá Thiên nói: ơn nhân nuôi sống, như cha mẹ sinh ra lẩn nữa. Tuỳ ý quan nhân trách phạt, chết cũng Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại không dám oán thán Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại . Trương Hiếu Cơ nói: Nếu đã dỏng ý, hãy đi theo tôi. Rồi bỏ dở cuộc du ngoạn, dẫn Quá Thiẻn quay về chõ nhà trọ. Chủ nhân thấy có tên ăn mày theo vào, liền ngăn lại không cho vào nhà.

Trương Hiếu Cơ nói: Đừng đuổi, đây là người nhà tôi. Chủ nhân nói: Tên ăn mày này thường trum ban ca đến trum ban ca xin cớm ở đây, làm sao lại có thể là người nhà của quý chủ được?.

Post Comment