Tôi đă tắm cho những ông già liệt giưòng trong một nhà dưởng lão I
Birmingham. Cùng đã lao động nặng nhọc trong một nhà thương điên. Rôi tôi tim được một chồ làm đây tớ toàn năng’1 cho môt cặp vơ chồng giáo sư văn học Anh.

Họ dạy học lấy tiền trả lương cho tôi. Và tôi cũng đã mỗi đêm ngủ từ bôn đến năm tiếng, đôi khi ít hơn. Tôi nhận những điện thoại nokia 8800 việc làm ghê tỏm nhất ; tôi muôn học tiếng điện thoại nokia 8800 Anh, muôn rót tiếng Anh vào mạch máu của mình. Khu nhà mồ ỏ ngoại ô Boston cũng không phải là một món quà dễ thương. Tôi nhìn ngưòi ta hóa trang cho xác chết, rồi đến phần việc của tôi là đay nó vào lò thiêu, cử chỉ tao nhã ư ? Tôi. Tốỉ nay, tôi chưa hết đóng kịch, nhưng kết quả không cân vói sự mắc nợ vật chất và tâm hồn. Những câu chuyện rùng rỢn kê qua miệng một cặp tình nhân dỏm, về một kẻ gi.

an xảo bị giết đã từng gây nên một vài nỗi bất hạnh cho một phụ nữ giàu có tội nghiệp, tôi đến đây chỉ.

Trong tiếng Anh nó nẩy lên như hòn đá thìa lia, ỏ tiếng Đức nó nhầy nhụa bẩn thỉu, người ta muôn lấy nưốc rửa. Tôi phải biết, chữ cục cứt tiếng Swahili nói như thế nào, nếu có lúc nào đó tôi gập Angie, cô nàng say mê thú. Đúng, tôi sẽ nói cục cứt” với nàng bằng tiếng Swahili. Tiếng Swahili, đó là tất cả kho hiểu biết của tôi về nước
Kenya : tên gọi của cái ngôn ngừ mà toàn dân đang nói. Ngay cả chữ Swahili ấy nữa, tôi biêt được cũng là do tình cờ. ở nhà tắm ra, vừa lau lưng, tôi vừa quyêt định sẽ giữ mình tao nhã cho đên Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ khi nào tôi đánh Vertu Constell Pure Chocolate màu socola cũ thua một see. Tôi cũng sẽ không nhó tối Angie nữa. Mình nàng nhuộm máu và tiền. Đốì với nàng, phải có điện thoại vertu một miếng mồi lốn điện thoại vertu kia. Tôi, may ra tôi chỉ vừa đê cho » người ta nếm thử với thứ rượu khai vị.

Post Comment