nói, “Tôi xin Ủy Bratton và các thành phố  nokia 8800 để giải quyết những vấn đề của súng và bạo lực đầu vào.Chúng tôi làm việc chặt chẽ với NYPD để điều tra nokia 8800   và truy tố một số người phạm tội bạo lực nhất ở Manhattan và Bronx, và chúng ta đang…

Continue Reading