Từ nhiều năm nay UEH đã có những bước chuyển tuy tuần tự nhưng rất mạnh mẽ và quyết liệt để theo sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và những đổi mới trong mọi lĩnh vực trên thế giới. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin…

Continue Reading